Foto: Bengt Bengtsson
Missa inte inspirationsmötet om Klammersbäck och Mölleån 28/3! Läs mer här!

Österlens sköna vattendrag

Österlens sköna vattendrag är ett samarbetsprojekt mellan Österlens vattenråd och Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån som tillsammans vill förstärka arbetet kring vattenfrågor i sydöstra Skåne. Enligt EU:s vattendirektiv måste alla vattendrag nå god status senast 2027. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att kunna reducerar belastningen av näringsämnen och föroreningar till vattendragen och i slutändan till Östersjön.

Genom projektet Österlens sköna vattendrag kan vi synliggöra pågående och avslutade vattenvårdsprojekt och bygga ett nätverk med regelbunden informations- och kunskapsutbyte som syftar till hållbar hantering av vattenfrågor i framtiden.

Projektet har en budget på 3 miljoner kronor varav hälften är ett Leaderstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och hälften finansieras av samarbetskommunerna i proportion till storleken på åarnas avrinningsområde i respektive kommun. Det är totalt 5 kommuner som medverkar i projektet; Ystad, Simrishamn, Tomelilla, Hörby och Kristianstad Kommun.

En stor del av projektet sker genom ideella insatser. Naturskyddsföreningar, fiskevårdsföreningar och LRF kommer att sprida information om vatten och vattendragen i form av studiecirklar, temadagar, vandringar och andra evenemang.

Vattenråden kommer att organisera information- och inspirationsmöten för att samla idéer och sprida information kring vattendragen i verksamhetsområdet. Målet är att skapa ett engagemang och öka intresset för vattenfrågor och vattenmiljöernas status. Samarbeten med Lunds universitet och Kristianstads Högskola är planerade i projektet för att tillsammans skapa och medverka i olika forskningsprojekt.”

Projektet som helhet ska leda till att större konkreta åtgärder kan genomföras i regionen för att återfå vattenmiljöerna till god ekologisk status samt öka biologisk mångfald och rekreationsvärden i regionen.


Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson:

Projektledare Valentina Zülsdorff
Email: vaobfuscationlentina.zulsdorff@tomeliobfuscationlla.se
Webb: Österlens vattenråd, Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tyge å
Facebook: @osterlensvatten

6 kommuner i samarbete


Stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling


 

Ideella insatser


 

 

Nybroåns utlopp vid Nybrostrand. Foto: Jorchr (Wikipedia)
Kontakta vattenrådet:
Charlotte Lindström
Kommunekolog
Tomelilla kommun
Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla
Email:
inobfuscationfo@nybro-obfuscationkabusa.se